Modificación da ordenanza xeral de subvencións

Concello: Deputación de Lugo

Area: SECRETARIA XERAL

Data inicio: 2020-09-03

Data fin: 2020-09-03

Descrición

Enlace ao texto definitivo do Regulamento Orgánico da Deputación de Lugo

Contido

APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO ORGÁNICO DA DEPUTACIÓN DE LUGO

O Pleno Provincial con data 30 de xuño de 2020, aprobou inicialmente a modificación do Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, dito expediente permaneceu exposto ó público na Secretaría Xeral mediante anuncio publicado no BOP núm.155 de 8 de xullo de 2020 e no Taboleiros de edictos da Entidade durante 30 días hábiles, durante os cales non se presentaron reclamacións, reparos nin suxestións, polo que queda automaticamente elevado a definitivo o Acordo plenario inicial.

Aprobado definitivamente a modificación do Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, de conformidade co disposto no artigos 49 e 70.2) da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, faise público o seguinte texto íntegro do Regulamento Orgánico da Excma. Deputación Provincial de Lugo, publicándose no Boletín Oficial da Provincia do día 03 de setembro de 2020 e na web da entidade na sección NORMATIVAS E ORDENZAS

Resultado da consulta

Número de respostas:

Distribución respostas